Het zegt u waarschijnlijk niets maar onze school is ook een ANBI. Dat wil zeggen dat wij als school een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI dus) zijn (ons fiscale nummer hierbij is 26.86.910).

Wat houdt dit in:

 • Wij zetten ons minstens voor 90% in voor het algemeen nut (wat we overigens voor de volle 100% doen)
 • Wij hebben geen winstoogmerk
 • Er is balans tussen onze inkomsten (bijna volledig via de Rijksoverheid) en onze bestedingen (kosten en uitgaven = baten en lasten). Op onze site u de gewaarmerkte jaarrekening 2014 aan. 
In de jaarrekening (een dik document met veel pagina’s en veel vaktaal) kunt u onder andere lezen dat:
  • In hoofdstuk 3 blijkt dat er voldoende maar niet overdreven veel reserve kapitaal is.
  • Dat er (ook in hoofdstuk 3) in 2014 een positief saldo is gerealiseerd.
  • Onder 3.4. dat de baten en lasten met elkaar in balans zijn EN dat de fusie met Stichting Kindwijs bijdraagt aan de financiële stabiliteit van de school.
  • Onder 4.2. dat er in 2015 en 2016 een beperkt negatief saldo is begroot maar dat dit gezien het positieve saldo in 2014 en mede gezien de opgebouwde reserves verantwoorde keuzes zijn.
  • Onder 4.3.2. leest u onder het kopje “financiën” dat er geen financiële risico’s zijn en dat we goed aan onze verplichtingen kunnen voldoen.
 •  Wij gedragen ons (in het verleden, het heden en de toekomst) integer (integriteitseis)
  Bestuurders kunnen niet over het vermogen van de school beschikken
 • Ons eigen vermogen is beperkt maar wel van een dusdanig niveau dat kwalitatief onderwijs mogelijk blijft, inclusief onverwachte noodzakelijke investeringen
 • Bestuurders krijgen geen beloning, zelfs geen vergoeding maar gemaakte onkosten zoals het aanschaffen van postzegels worden uiteraard wel voor hen bekostigd.
Vanaf 1 januari 2016 hanteren wij samen met onze fusiepartner “Stichting Kindwijs” in relatie tot de jaarrekening onderstaande tekst;

  In artikel 25 van de ‘Code voor goed bestuur in het primair onderwijs’ zijn landelijke normbedragen vastgesteld voor vergoedingen aan toezichthoudende bestuursleden. Hierbij valt te denken aan vergoedingen voor onkosten die met het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen te maken hebben. Het bestuur heeft hier voor onbepaalde tijd vrijwillig afstand van gedaan.

Op het gebied van “belonen” van het personeel hanteren wij de volgende beleidsmaatregelen (steeds treft u hierbij een link aan naar het betreffende document):