Huishoudelijk reglement

van de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs
op Gereformeerde Grondslag te Oude-Tonge

Artikel 1
De leden van de vereniging stellen zich ten doel de belangen van het christelijk onderwijs te bevorderen in overeenstemming met de statuten.

Artikel 2
Zij spreken als hun overtuiging uit, dat het onderwijs van de vereniging voor christelijk onderwijs op gereformeerde grondslag te Oude Tonge gebouwd moet zijn op de beginselen, geopenbaard in Gods Woord en uitgedrukt in de Formulieren van Enigheid:

• Heidelbergse Catechismus,
• Nederlandse geloofsbelijdenis,
• Dordtse leerregels,

vastgesteld door de Synode Nationaal gehouden te Dordrecht in de jaren 1618/1619.

Artikel 3
Om lid van de vereniging te worden moet men de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben. Leden verplichten zich tot een jaarlijkse contributie die door het bestuur aan de leden op de Algemene Vergadering voorgesteld en vastgelegd wordt.
Alle leden moeten hun instemming betuigen met de statuten van de vereniging.
De contributie zal in de maand januari geïnd worden; voor de eerste maal wordt zij voldaan bij toetreding tot de vereniging.
De ouders of verzorgers van schoolgaande kinderen worden verzocht een bijdrage te geven voor het schoolfonds, welke jaarlijks vastgesteld wordt op de Algemene Vergadering.

Artikel 4
Het bestuur, waarvan het onderwijzend personeel geen deel mag uitmaken, zal tenminste eenmaal per jaar een vergadering beleggen, waar de leden in de gelegenheid gesteld worden hun belangen inzake het onderwijs bekend te maken.

Artikel 5
Een bestuursvergadering is onwettig, wanneer een minderheid van de leden aanwezig is.
Het rooster voor aftredende bestuursleden wordt opgemaakt en vastgesteld door het bestuur. Wanneer tussentijds plaatsen in het bestuur openvallen, worden zij aangevuld in de eerst volgende algemene vergadering. De leden die op deze wijze benoemd zijn, treden af op die tijd, bepaald voor hen in wiens / wier plaats zij gekomen zijn. Als het bestuursledenaantal beneden 7 daalt, zal binnen 4 weken een ledenvergadering worden belegd ter aanvulling van de vacante plaatsen.
Bij periodieke aftreding of ontslagname van een bestuurslid zal door het bestuur, zo mogelijk, een tweetal worden voorgesteld per aftredend bestuurslid.

Artikel 6
De Algemene Vergadering benoemd uit haar midden de bestuursleden, welke onderling de functies verdelen, te weten: een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een algemeen plaatsvervanger en 3 tot 5 gewone bestuursleden.
Alleen één van de ouders die de verklaring tot lidmaatschap hebben ondertekend heeft stemrecht op de algemene vergadering.
Dit betekent één stem per gezin tenzij er meerdere personen uit het gezin een verklaring tot lidmaatschap hebben ondertekend.

Artikel 7
De voorzitter is belast met de leiding van alle vergaderingen en de handhaving van het reglement. De secretaris houdt aantekeningen bij van hetgeen in de vergaderingen wordt behandeld en besloten, houdt de ledenlijst bij, voert de correspondentie uit naam der vereniging en zorgt voor het opmaken en bijhouden van een inventaris van het archief der vereniging, dat bewaard moet worden op een zoveel mogelijke veilige plaats 1 of 2 gewone bestuursleden zijn hem / haar bij dit alles zo nodig behulpzaam. De penningmeester behartigt de werkzaamheden betreffende de inkomsten en uitgaven, waarvan hij / zij nauwkeurig moet (laten) boekhouden.
Bij afwezigheid treden hun plaatsvervanger, de overige bestuursleden, in al hun rechten.

Artikel 8
Ieder jaar, in de Algemene Vergadering die in het voorjaar plaatsvindt, zal door de secretaris verslag worden gegeven van de voornaamste gebeurtenissen uit het afgelopen jaar en door de penningmeester van de inkomsten en uitgaven, als mede een accounts verklaring.
Deze verslagen worden tevoren aan de goedkeuring van het bestuur onderworpen.
In deze ledenvergadering worden tevens bestuursleden gekozen in de plaats van de aftredende(n). De aftredende(n) is / zijn terstond herkiesbaar.

Artikel 9
Gelijktijdig met de uitnodiging voor de Algemene Vergadering wordt kenbaar gemaakt dat gerechtigde leden die een financieel overzicht wensen, deze ontvangen van de penningmeester.

Artikel 10
Elke Algemene Vergadering wordt minstens 14 dagen van te voren aan de leden bekend gemaakt, met aanwijzing van plaats, dag en uur en met aanduiding van de te behandelen zaken.

Artikel 11
Zo dikwijls het bestuur dit nodig oordeelt, worden ledenvergaderingen gehouden. Wanneer evenwel tien van de stemgerechtigde leden, met opgave van reden(en), schriftelijk een vergadering verzoeken, moet deze binnen 4 weken plaatsvinden.

Artikel 12
Een Algemene Vergadering is onbevoegd tot het nemen van enig besluit, wanneer niet alle leden wettig zijn opgeroepen.

Artikel 13
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 14
De directeur van school wordt door het bestuur benoemd. In geval van ontslag beslist het bestuur, na advies van de vereniging. Het verdere personeel wordt benoemd, geschorst of ontslagen door het bestuur in overleg met de directie. De directie, alsmede het verdere onderwijzend personeel, wordt voor haar benoeming door het bestuur onderzocht of zij instemmen en wensen voor te staan de in Art. 2 van de Statuten uitgedrukte grondslag en hun tevens te geven een nauwkeurig omschreven overeenkomst.

Artikel 15
Elk lid van het bestuur blijft vrij ten allen tijde de school van de vereniging te bezoeken.
Ook de ouders of voogden van schoolgaande kinderen hebben toegang tot de school, waar hun kinderen zijn ingeschreven, mits tijdig toegang vragend aan de directie.

Artikel 16
Het onderwijs in de school der vereniging moet in overeenstemming zijn met de beginselen, uitgedrukt in art. 2 van de Statuten.
De directeur wordt bijzonder aanbevolen hierin toezicht te houden, ook op het gebed en gezang, gedaan aan het begin en eind van iedere schooltijd en op het gedrag van de kinderen tijdens schooltijd.

Artikel 17
De ouders zijn gehouden hun kinderen geregeld naar school te sturen en van wettige verhindering de directie in kennis te stellen. De ouders wenden zich bij klachten over de school of het onderwijzend personeel allereerst tot het desbetreffende personeelslid, vervolgens tot de directeur en wanneer dit niet baat: tot het bestuur.
Er is een klachten reglement beschikbaar.

Artikel 18
De leiding van de school en de regeling van het onderwijs is opgedragen aan de directie in overleg met het bestuur van de vereniging.

Artikel 19
Elke ledenvergadering wordt geopend met het zingen van een psalmvers en het lezen van een gedeelte uit Gods Woord en met gebed, ze wordt met dankgebed besloten.