Aandachtspunten op onze school

De komende schooljaren hopen wij onze aandacht te richten op:

Opbrengstgericht en datagestuurd onderwijs

In het Primair Onderwijs is er momenteel sprake van een omslag van leerling-volgend naar meer planmatig en doelgericht werken. Talentontwikkeling van leerlingen en de referentieniveaus zijn richtinggevend geworden voor de inrichting van het onderwijs. De Bron sluit hierbij aan door haar onderwijs zo verzorgen, dat elke leerling het onderwijsaanbod krijgt dat past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden en dat gericht is op de wettelijk gestelde referentieniveaus. Opbrengsten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau cyclisch verzameld en geëvalueerd.

Door de opbrengsten van het onderwijs gedurende de gehele schoolloopbaan permanent te volgen en te vergelijken met de gestelde verwachtingen, kan er tijdig worden bijgesteld wanneer bepaalde doelen of niveaus niet bereikt dreigen te worden. De resultaten van evaluatie en de daarop volgende interventies leiden tot verbetering van het onderwijs voor de individuele leerling, maar ook tot kwaliteitsverbetering voor de school als geheel.

Het opbrengstgericht werken vinden we terug in de ambities van De Bron: in de komende twee jaar willen we de opbrengsten verhogen naar boven het landelijk gemiddelde (B/II) op het gebied van beginnende geletterdheid en technisch lezen, rekenen en beginnende gecijferdheid, begrijpend lezen en spelling. Maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, alsmede op het gebied van ‘het leren leren’ heeft De Bron hoge verwachtingen van haar leerlingen.

Het Ouderportaal

De Bron wil ouders graag de mogelijkheid bieden de schoolprestaties van hun kind(eren) te volgen. Een succesvolle schoolloopbaan is naar ons idee namelijk een samenspel tussen school, ouders en leerlingen. Daarom maken wij sinds het voorjaar van 2014 gebruik van de mogelijkheden van het Ouderportaal. Via een inlogcode en een wachtwoord is het mogelijk om thuis de schoolgegevens van uw kind te zien. Zo heeft u tijdens het schooljaar een actueel beeld van zijn/haar prestaties. Bij bijzonderheden kan hierdoor adequater gereageerd worden.

Wat is er op het Ouderportaal te zien?

Het Ouderportaal geeft onder andere informatie over personalia, het lesrooster, de Cito- resultaten en de resultaten van de methode-gebonden toetsen. Cijfermatige resultaten van toetsen komen direct na het invoeren door de leerkracht beschikbaar voor u als ouders. Verder is er voor de school de mogelijkheid om mededelingen en verslagen via het Ouderportaal te delen met de ouders.

Integraal

Naast het Ouderportaal gaan wij starten met Integraal. Integraal is een kwaliteitszorgsysteem waarmee we kunnen zien welke indicatoren voldoende of onvoldoende zijn. Integraal geeft op basis van evaluaties (o.a. via resultaten van vragenlijsten) aan welke strategische doelen de aandacht vragen. Zo helpt Integraal ons om te op strategisch niveau te blijven denken.

Via ‘de cockpit’ in Integraal kunnen drie vragen worden beantwoord:

  • Doen we de dingen goed? Integraal maakt hierbij onderscheid tussen basiskwaliteit en de school specifieke kwaliteit. De cockpitresultaten worden zichtbaar door middel van kleurcodes. Domeinen kunnen rood, oranje, groen of blauw kleuren. Daarmee attendeert het systeem op mogelijk risico’s. Deze worden geanalyseerd om te bepalen of er echt verbetering nodig is en wat die verbetering dan zou moeten zijn. Een domein kleurt rood of oranje op het moment dat er één of meerdere onderliggende onderwerpen een lage score hebben. Wanneer de scores van de onderliggende onderwerpen allemaal aan de hoge kant zijn, zal het domein op de cockpit groen of blauw zijn.
  • Vinden anderen dat ook? Hier wordt in beeld gebracht wat “anderen” vinden van de 12 kwaliteitsdomeinen. Wat vinden inspectie, personeelsleden ouders en leerlingen (in termen van tevredenheid) ervan?
  • Levert het werk ook de gewenste resultaten op? Via Integraal heeft de school snel zicht op relevante kerngegevens: zorgeffectiviteit, sociale competenties, tussentijdse opbrengsten, eindopbrengsten, doorstroming, resultaten VO enzovoorts.

 

Een beredeneerd aanbod in groep 1 en 2

De Bron spant zich in om de kinderen zoveel mogelijk te leren. Het Ministerie van Onderwijs heeft hiervoor kerndoelen opgesteld. Deze kerndoelen vormen de einddoelen waar het lesprogramma op onze school naar toe werkt, de doelen waaraan de leerlingen moeten voldoen aan het einde van groep 8. Om deze einddoelen te kunnen bereiken zijn er per twee jaar tussendoelen opgesteld, de mijlpalen in de ontwikkeling van een kind. Deze tussendoelen bepalen ons onderwijsaanbod, te beginnen in groep 1 en 2.

Op De Bron wordt in groep 1 en 2 thematisch aan deze vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen (zie: http://www.slo.nl/jongekind/doelen) gewerkt. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar en vindt het aanbod in de groep in drie instructieniveaus plaats. In de praktijk wordt alles vertaald in een themaplan en groepsplannen. Alle vorderingen worden op individueel niveau vastgelegd in ons Leerlingvolgsysteem Leerlijnen Jonge Kind. De leerkrachten van groep 1/2 en de intern-begeleider gaan hier samen met een externe deskundige nog een schooljaar mee aan de slag.

Verbeteren van de opbrengsten voor technisch-en begrijpend lezen.

Omdat de resultaten voor technisch en begrijpend lezen te verbeteren hebben we op De Bron in de afgelopen twee jaar gewerkt aan de verbetering van de didactische vaardigheden van de leerkrachten tijdens de technisch-en begrijpend leeslessen. Een deskundige van onze schoolbegeleidingsdienst heeft ons op dit gebied grotere bekwaamheid bijgebracht. Daarbij moet u denken aan maatregelen als het benoemen van de lesdoelen, het aanleren van bepaalde leesstrategieën, uitbreiding van de lestijd, het ‘modellen’ (het hardop voordoen van de aanpak), het verbeteren van de groepsplannen en dergelijke. Om te zien hoe dit in de praktijk verliep zijn er meerdere klassenbezoeken afgelegd door de begeleider van de schoolbegeleidingsdienst en onze eigen leesspecialist. Komend schooljaar zal dit worden vervolgd.

Teach like a champion

In het schooljaar 2014-2015 gaan wij als team aan de slag met verschillende nieuwe onderwijstechnieken, om onze leerlingen betrokken en geactiveerd te houden tijdens de lessen. Wij gaan concreet kijken welk gedrag leerlingen nodig hebben van ons als leerkracht, om zelf gewenst gedrag te kunnen vertonen. Om het gedrag van onze leerlingen te veranderen, moeten we ook als leerkracht veranderen. Aan bod komen:

  • Basistechnieken t.a.v. het opbouwen van een sterke gedragscultuur in de klas
  • Basistechnieken t.a.v. het ‘hoge verwachtingen hebben van leerlingen’
  • Basistechnieken t.a.v. leerlingen betrokken en geactiveerd houden tijdens de lessen.

 

Aandachtspunten op onze school

Komend schooljaar zullen we verder werken aan de hierboven beschreven punten.  Verder hebben wij ons aangemeld voor bijeenkomsten over dyscalculie en rekenproblemen en gaan wij ons oriënteren op de aanschaf van een nieuwe taal-en spellingmethode. Wat daarnaast de nodige aandacht zal krijgen, is het verhogen van de tussentijdse en eindopbrengsten , de verbetering van de onderlinge communicatie, alsmede het verbeteren van het gedrag en de interactie tussen de leerlingen onderling, maar ook tussen de leerlingen en volwassenen binnen onze school. Dit heeft onze volle aandacht!

Aan het einde van het cursusjaar 2014-2015 zal er weer een nieuw schoolplan worden gepresenteerd voor de periode 2015-2019.

  • Archief