Schoolorganisatie

De samenstelling van het team

Het team bestaat uit een directeur, 8 groepsleerkrachten en een intern begeleider. Twee groepsleerkrachten vormen samen met de directeur en de intern begeleider het DICO-overleg. De intern begeleider heeft als taak de zorg aan de leerlingen te coördineren. Zij is ook als remedial teacher aan de school verbonden. Verder is één van de groepsleerkrachten verantwoordelijk voor ICT en is een groepsleerkracht benoemd tot leescoördinator.

Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een schoolassistente/administratrice. Medewerkers van Webego zorgen ervoor dat de school iedere dag wordt schoongemaakt. Tot slot maken stagiaires regelmatig deel uit van ons team. Hen wordt de gelegenheid geboden om binnen onze school ervaring op te doen.

Het onderwijs in de onderbouw

In de groepen 1 en 2 werken we, net als in de andere groepen,  handelingsgericht. Dat wil zeggen dat we ieder kind op zijn/haar eigen niveau begeleiden. We bieden de kinderen een rijke leeromgeving aan en stimuleren hen tot zelfstandig werken.

Naast het vertellen, voorlezen, de kring/leergesprekken, werken op het digibord, met de computer, muzikale vorming, drama, verkeer, techniek en het werken aan de tafels, zijn er diverse hoeken in de groep waarin verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden. Dit hangt af van het thema waar we mee werken, maar de leeshoek, schrijfhoek, bouwhoek, huishoek, winkel, rekenhoek e.d. worden hier meestal wel in meegenomen.

De leerkracht stimuleert de kinderen door opdrachten te geven die bij hun ontwikkelingsfase passen. We worden hierbij geholpen door de ideeën uit de methode Schatkist. Hieruit volgen we 4 thema’s per jaar. Tussendoor hebben we onze eigen thema’s.

De ontwikkeling van de kleuters houden we bij in het Pravoo-observatiesysteem. Dit wordt 3x per schooljaar ingevuld. De kinderen krijgen 2x per jaar (januari/februari en juni/juli) een rapport waarin de vorderingen worden beschreven.

Nieuwe leerlingen, overgang van groep 1 naar groep 2

Als kinderen bijna 4 jaar zijn, worden ze uitgenodigd om 5x een dagdeel te komen kennis maken.

In principe gaan alle leerlingen die voor 31 december 5 jaar worden door naar groep 2. Als kinderen er echt nog niet aan toe zijn kan er, na overleg met de ouders, besloten worden om de kinderen nog een jaar in groep 1 te laten.

De overgang van groep 2 naar groep 3

We hanteren de regel dat een leerling voor 1 januari 6 jaar moet zijn, om naar groep 3 te mogen.

Het kan echter voorkomen dat een leerling wel de leeftijd  heeft, maar dat hij/zij nog niet toe is aan het onderwijs in groep 3. Voor deze leerlingen vullen wij het ‘schoolrijpheidsprotocol’ in.

Dit protocol bepaalt, samen met de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind, of het kind misschien gebaat is bij een verlengde kleuterperiode. Een definitieve beslissing hierover vindt na uitgebreid overleg met de ouders plaats.

Het onderwijs in de midden en bovenbouw

In de ‘wet primair onderwijs’ staat precies beschreven in welke vakken een kind onderwijs moet krijgen. Bovendien staat bij elk vak aangegeven aan welke kerndoelen moet worden gewerkt.

De methodes die wij op school gebruiken, beantwoorden aan deze kerndoelen. In de groepen 3 t/m 8 wordt voor het aanleveren van de basisvaardigheden gewerkt met de volgende methodes:

Betreft: In groep: Methode:
Aanvankelijk lezen groep 3 Veilig leren lezen
Voortgezet technisch lezen groep 4-8 Estafette lezen
Begrijpend lezen groep 4-8 Nieuwsbegrip XL / Cito- hulpboeken
Taal / voorbereidend lezen / voor- bereidend rekenen groep 1-2 Schatkist
Taal groep 4-8 Taal Actief 4
Rekenen groep 3-8 Pluspunt 3
Schrijven groep 3-8 Schrijven in de basisschool
Aardrijkskunde groep 3-8 Een wereld van verschil
Geschiedenis groep 5-8 Wijzer door de tijd
Kennis der natuur groep 3-8 Leefwereld
Sociaal-emotionele ontwikkeling groep 1-8 Soemo-kaarten
Verkeer groep 2-4 groep 5-7 Wegwijsverkeerskranten/ verkeersproject
Engels groep 1-8 Take it easy
Bijbelse geschiedenis groep 1-8 Startpunt
Gymnastiek groep 3-8
Creatieve vakken groep 1-8 Moet je doen!
Techniek groep 1-8 Techniek Torens

Verder wordt er in alle groepen aandacht besteed aan computeronderwijs.

 Versnellen of niet

Als de kloof met de klasgenoten te groot wordt kan er overwogen worden om de leerling versneld door te laten stromen naar een volgende groep. Dit gaat niet zo maar. Er zal eerst goed gekeken worden of de leerling daadwerkelijk aan kan sluiten bij de volgende groep. Er zullen toetsen afgenomen worden om te kijken of inderdaad het kennisniveau van de volgende groep beheerst wordt. Daarnaast is de emotionele ontwikkeling van de leerling van groot belang. Als de leerling de omgang met  oudere kinderen als niet prettig ervaart, blijft hij/zij gewoon in de eigen groep en krijgt daar het werk aangeboden van de hogere groep, natuurlijk in nauw overleg met de ouders.

 De lestijdentabel

De lestijdentabel ziet er, weergegeven in kwartieren, als volgt uit:

Groep

1

2

3

4

5

6

7

8

Vak
Godsdienstige vorming

8

8

10

10

10

10

10

10

Taal / lezen /schrijven

12

16

24

25

25

25

25

25

Rekenen &wiskunde

4

10

17

22

22

22

24

25

Engels

1

1

2

2

2

2

3

3

Wereldoriëntatie

6

8

8

10

16

16

16

16

Zintuiglijke en lichamelijke oefening

28

28

12

10

8

8

8

8

Gezond gedrag, sociale       redzaamheid,  verkeer,  techniek

6

6

6

6

6

6

4

2

Expressievakken (tekenen, handv. muziek, techniek en dergelijke)

17

17

12

12

12

12

12

12

Pauze

0

0

5

5

5

5

5

5

 

 

De medezeggenschapsraad

Een school is wettelijk verplicht om een medezeggenschapsraad in te stellen. In de medezeggenschapsraad zitten twee door de ouders gekozen leden en twee personeelsleden.

MR- leden hebben drie jaar zitting en kunnen éénmaal herkozen worden. De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar over diverse zaken die op de school betrekking hebben. Het schoolbestuur moet toestemming van de MR hebben voor een voorgenomen besluit met betrekking tot:

–   verandering van de grondslag of doelstelling van de school.

–   deelneming aan of beëindiging van een onderwijskundig project.

–   afwijking van de regionale afspraken m.b.t. vakanties.

De raad werkt conform het MR- reglement van de Besturenraad.

 

De ouderraad

De ouderraad bestaat al langer dan de MR. De ouderraad is niet wettelijk verplicht, maar wel van grote betekenis voor een goede gang van zaken op school. Zij wordt door de ouders zelf gekozen. De ouderraad is een werkgroep die zich verdienstelijk maakt door hulp te geven bij de vele activiteiten, vieringen en projecten op onze school. De ouderraad bestaat momenteel uit een grote groep enthousiaste ouders.

  • Archief