Statuten van de
VERENIGING VOOR CHRISTELIJK SCHOOLONDERWIJS OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG
te Oude Tonge.

Laatst gewijzigd en goedgekeurd op 26 januari 2016, bij mr. Jella van Troost, notaris te Molenwaard.

NAAM EN ZETEL
ARTIKEL 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag.
2. Zij heeft haar zetel te Oude Tonge.

ARTIKEL 2
De vereniging is gegrond op het Woord van God, naar de verklaring daarvan gegeven
in de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld in de Synode van Dordrecht in zestienhonderd achttien – zestienhonderd negentien.

DOEL
ARTIKEL 3
Het doel van de vereniging is:
De oprichting en instandhouding van een school voor Christelijk onderwijs, geheel in overeenstemming met de grondslag in artikel 2 genoemd.

DUUR
ARTIKEL 4
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.

LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 5
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn allen die instemmen met de grondslag en het doel van de vereniging en die, of
als ouders of als voogden, hun kinderen naar de school van de vereniging sturen. Leden zijn ook diegenen die instemmen met de grondslag en het doel van de vereniging en die zich verbinden tot het betalen van een jaarlijkse contributie aan de vereniging. De hoogte van deze contributie zal bij het huishoudelijk reglement worden bepaald. De toelating tot het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. De toelating door het bestuur blijkt uit een door het bestuur aan het lid/de leden afgegeven verklaring,welke verklaring door het lid/de leden wordt ondertekend en vervolgens, binnen bekwame tijd, aan het bestuur wordt afgegeven.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden overgedragen.

ARTIKEL 6
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
– wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan,
– wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op
dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met een schriftelijke opgave van de redenen.
Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

CONTRIBUTIES
ARTIKEL 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

BESTUUR
ARTIKEL 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste acht natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging bij volstrekte meerderheid van stemmen.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
Bij de verkiezing worden door het bestuur één of meer kandidaten voor elke vacature gesteld.
De leden hebben het recht om, tenminste een week vóór de vergadering waarin de verkiezing zal plaats hebben, eveneens kandidaten stellen.
Deze kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden, ondertekend door tenminste tien leden
De leden van het bestuur, gelijk ook het onderwijzend personeel en de directeur van de school, ondertekenen de statuten en verklaren daarbij schriftelijk dat zij voor zich zelf persoonlijk het in artikel 2 aangegeven standpunt aanvaarden en bij al hun handelingen in de eerste plaats de handhaving van het daarin uitgesproken beginsel beogen zullen.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.
De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten.
Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene
ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar.
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.
Jaarlijks treden de bestuursleden volgens rooster af. Een volgens het rooster aftredend
bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.
Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 12 tot en met 15 zoveel mogelijk van toepassing.

ARTIKEL 9
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

ARTIKEL 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, danwel de secretaris tezamen met de penningmeester.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
ARTIKEL 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair is gevestigd.

ARTIKEL 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid hebben alle leden boven de achttien jaar, ieder één stem in de algemene ledenvergadering.
Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
Dit besluit kan ook schriftelijk totstandkomen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

ARTIKEL 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

ARTIKEL 14
Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering.

ARTIKEL 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één veel gelezen dagblad.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

ARTIKEL 16
Voor wat betreft de handhaving van de in Artikel 2 genoemde grondslag stelt
de vereniging zich onder toezicht van die kerkenraad, welke de in artikel 2 uitgedrukte grondslag aanvaardt en voorstaat. Alle verschillen, rakende die grondslag, zullen in overleg met het bestuur worden beslecht.

STATUTENWIJZIGING
ARTIKEL 17
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
Indien op de algemene ledenvergadering de helft van de stemgerechtigden leden niet vertegenwoordigt is, gaat de behandeling van de voorgestelde wijziging niet door en wordt er een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen waar over de wijziging wordt beslist.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

ONTBINDING EN VEREFFENING
ARTIKEL 18
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. –
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

REGLEMENTEN
ARTIKEL 19
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALING
ARTIKEL 20
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
De verschenen personen zijn mij, notaris bekend.
Deze akte is in minuut verleden te Molenwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de akte voortvloeien.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Mr. J. van Troost, notaris te Molenwaard