[gravityform id=”2″ name=”Verlofaanvraag formulier” ajax=”true”]

 

TOELICHTING
1. Leerplicht en verlof
In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een
uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan
de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan
in deze toelichting beschreven. Er bestaan twee soorten verlof, vakantie en verlof
onder ‘gewichtige omstandigheden’.
2. Op vakantie onder schooltijd
Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als
uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het
beroep van (één van) de ouders.
In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een
gezinsvakantie kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar.
Bij uw aanvraag moet een werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard
van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken.
Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:
* in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 5) moet de aanvraag ten minste acht weken
   van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
* de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
* de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de
leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het
vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier
voorkomt u mogelijke misverstanden.
3. Verlof in geval van ‘gewichtige omstandigheden’
Onder ‘gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen.
Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.
Hierbij moet gedacht worden aan:
* een verhuizing van het gezin;
* het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten;
* ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de
   directeur en/of de leerplichtambtenaar);
* overlijden van bloed- of aanverwanten;
* viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig
   (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten;
* extra verlof in verband met religieuze verplichtingen. Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per
   verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit
   minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.
De volgende situaties zijn geen ‘gewichtige omstandigheden’:
* familiebezoek in het buitenland;
* vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding;
* vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden;
* een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan;
* eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
* verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Tenzij anders vermeld dient een aanvraag voor
verlof wegens ‘gewichtige omstandigheden’ zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend.
4. Hoe dient u een aanvraag in?
Aanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties zijn verkrijgbaar bij de directeur van de school.
U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen, in bij de directeur van de school.
De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen.
Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat,
wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente.
De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.
5. Niet eens met het besluit
Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u
schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:
* naam en adres van belanghebbende;
* de dagtekening (datum);
* een omschrijving van het besluit dat is genomen;
* argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit;
* wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en
   bij het bezwaarschrift voegen.
U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van
het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.
Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een
beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige
voorziening te treffen.
Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient, is het raadzaam
juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.
6. Ongeoorloofd verzuim
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien
als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden.
De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.