Voorwaarden verhuur van ruimten

Uren worden normaal niet apart berekend, of het moet in onderling overleg geregeld zijn/worden.

 • Ieder die een ruimte huurt, wordt geacht deze weer schoon op te   leveren, met het aanwezige meubilair weer op de goede plaats.
 • Ieder die een ruimte huurt, mag – in overleg –  volgens contract, gebruik maken van twee toiletgroepen en moet deze eveneens schoongemaakt weer opleveren. Andere lokalen/ruimtes zijn ‘verboden gebied’.
 • Vaste huurders ontvangen z.s.m. een eigen entreepas, met een eigen      telefonische inlogcode en een wachtwoord, krijgen een eigen sleutel en   zijn verantwoordelijk voor het goed hanteren van het alarm. Wie in de     fout gaat, betaalt zelf de daarbij behorende boete. In een huurcontract             wordt aangegeven, wie zich namens de huurder verantwoordelijk stelt.
 • Maakt men naast genoemde ruimtes gebruik van de keuken, dan wordt er een bedrag van € 10,50 per dagdeel in rekening gebracht.
 • Wie een hele dag de keuken gebruikt (van morgen tot avond….), wordt een bedrag van € 25,- in rekening gebracht.
 • Voor het vaste gebruik van een volledige magazijnruimte (bij het podium of elders) betaalt men € 20,– / week. Minimale periode: 1  maand. Maximale periode: in overleg, volgens contract. Uiteraard:   Indien beschikbaar.
 • Wil men gebruik maken van geluidsapparatuur, wordt dat in onderling overleg geregeld. Hieraan zijn ev. beperkte kosten verbonden.
 • Wie voor een kortere of langere periode vaste huurder was en de beschikking had over een sleutel en alarmpas, levert deze na afloop van de  huurovereenkomst daarna direct in bij de schoolleiding.
 •  Worden er na een gebruiksmoment vernielingen, o.i.d. geconstateerd,   dan wordt er direct met de verantwoordelijke persoon/personen     contact opgenomen, om te zien, wie de financiële consequenties  draagt.
 • Constateert een huurder zelf gebreken of vernielingen, dan wordt van    hem/haar verwacht dat hij/zij contact opneemt met de schoolleiding.
 • Een langdurig contract wordt voorlopig vastgelegd voor de tijdsduur van 1 jaar. Daarna kan er verhuur voor een langere periode – meer dan  een jaar – overeengekomen worden.
 • Ev. wensen betreffende aanpassingen aan het gebouw zijn   bespreekbaar, maar komen – indien deze op een goede wijze worden uitgevoerd – dan wel voor rekening van de huurder.
 • Het door de huurder plaatsen van meubilair, stellingen, e.d. geschiedt  in overleg.
 • I.v.m. de beschikbaarheid gaan de  onderwijskundige/schoolgebonden   zaken voor. Voorbeeld: Als men een vaste verhuur op woensdagavond overeengekomen is en er wordt  op woensdagavond door de school Kerstfeest gevierd of afscheid genomen van groep 8, dan gaat dit voor. De vaste huurder verplicht zich dan uit te wijken naar een andere avond. Uiteraard wordt daarover ruim van tevoren gecommuniceerd.
 • Vervuilt de huurder het gehuurde gedeelte zodanig, dat er extra schoonmaakwerkzaamheden verricht moeten worden, dan worden deze schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 • De huurder verplicht zich een toegezonden rekening i.v.m. huur binnen een maand te betalen.
 • Alle gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en getekend door beide partijen:  huurder en beheerder.
 • De huurder maakt gebruik van een school. De school is geen horecagelegenheid, dus is het gebruik van sterk alcoholische dranken daarom  niet toegestaan.
 • De huurder verplicht zich na gebruik van het gebouw alle verlichting uit te schakelen en er bij het verlaten van het gebouw  zorg voor te dragen het alarm in te schakelen.
 • Indien de huurder zich – na herhaalde waarschuwingen – niet  houdt aan de schriftelijk vastgelegde afspraken, wordt het huurcontract met onmiddellijke ingang ontbonden.
 • Als deze situatie ontstaat, verplicht de huurder zich bezittingen binnen 14 dagen uit het gebouw te (laten) verwijderen en wordt de sleutel en de alarmpas direct ingevorderd.
 • Wordt een gehuurde ruimte onderverhuurd aan derden, dan blijft de eigenlijke huurder verantwoordelijk voor de hierboven beschreven regelgeving.
 • Er worden aan onderverhuurders geen extra sleutels ter beschikking gesteld, de in de overeenkomst genoemde huurder is en blijft verantwoordelijk.
 • Wordt een niet permanent gehuurde ruimte, zoals bijvoorbeeld de aula, meer gebruikt dan in een huurcontract staat aangegeven, dan geldt het tarief van ‘vast gebruik’ en niet het ‘incidentele’ (zie tarievenoverzicht!)
 • Voor extra gebruik van ruimten binnen de school wordt steeds overleg gevoerd met de leidinggevende(n) van de schoolorganisatie.
 • Deze houdt ook de lijst van extra gebruik bij.
 • Iedere drie maanden ontvangt een vaste huurder een nota van het in dat kwartaal geldende totaalbedrag (vast en incidenteel gebruik).

 • Agenda

  Geen evenementen gevonden

 • Archief