Waar de school voor staat

Waar De Bron voor staat…..

De Bron staat natuurlijk voor De Bron van Het Leven, het punt waarop de ontwikkeling begint.

Maar De BRON staan we ook voor: Begrip, Respect, Openheid en Naastenliefde! Dat zijn de kernbegrippen van waaruit wij werken en waar wij als school voor willen staan. Ze zijn belangrijk als u voor de keus van een school voor uw kind staat, want tijdens de basisschoolperiode vertrouwt u uw kind voor een periode van 8 jaar aan ons toe. De basisschoolperiode is daarmee een belangrijke periode in het leven van uw kind. Wij vinden dat de basis goed moet zijn en de teamleden van onze school doen er alles aan om deze kernwaarden te waarborgen.

Onze visie op onderwijs

De Bron wil een school zijn waar kinderen zich welkom voelen. Daarom staat het kind bij ons centraal. Ieder kind is een uniek schepsel van God met zijn/haar eigen mogelijk- en onmogelijkheden in de vorm van gaven, talenten en eigenschappen. Het is onze taak om te werken aan een optimale ontplooiing hiervan.

Dat betekent dat de school:

– een veilige en geborgen omgeving biedt;

– kinderen serieus neemt;

– in principe open staat voor alle kinderen;

– werkt vanuit een christelijk waarden- en normenpatroon;

– een gezellige school met een ontspannen sfeer is;

– waar mogelijk- onderwijs op maat biedt.

Als school proberen wij aan een veilig, warm schoolklimaat te werken door te werken vanuit de christelijke waarden en normen. Wij hebben respect voor elkaar en voelen een sterke verbondenheid met elkaar. De school staat als laagdrempelig bekend. Wil een kind goed presteren, dan moet het met plezier naar school kunnen gaan. Aan leerkrachten de taak om zorg te dragen voor een prettige, veilige, maar ook uitdagende leeromgeving, waarbinnen kinderen zich naar eigen kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Daarbij werken wij graag samen met de ouders van onze leerlingen. Zij kennen hun kind immers het beste en zij zijn daarom voor ons een belangrijke partner om het kind te begeleiden naar een toenemende mate van zelfstandigheid.

In onze visie is het onderwijs namelijk niet alleen een kwestie van het vergaren van kennis maar draagt het bij aan de totale vorming van het kind op sociaal-emotioneel, maatschappelijk, creatief, motorisch en cognitief gebied. Daarom besteden we in ons onderwijs ruim aandacht aan al deze facetten.

 

Ons motto

Elk kind is van waarde en verdient een waarde(n)volle toekomst!

Daarom:

– dient onze school een veilige en geborgen omgeving aan alle leerlingen te bieden

– hebben wij respect voor elk kind en houden we rekening met elkaar

– staat onze school open voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke afkomst. We werken vanuit een christelijk waarden- en normenpatroon, maar bij de geloofsopvoeding willen we ruimte scheppen voor eigen gedachten, inzichten en beslissingen

– wil onze school meer zijn dan een instituut dat louter kennis overdraagt. Onze school werkt aan de sociale, emotionele, motorische, cognitieve én creatieve vorming van het kind.

– willen wij voor elke leerling een goed resultaat bereiken

– streven wij naar een hoge kwaliteit van onderwijs met extra hulp voor kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben en aandacht voor leerlingen die de stof sneller oppakken.

– hechten wij veel waarde aan een goed contact met de ouders van onze leerlingen. Zij staan dicht bij hun kind en door een goede samenwerking met elkaar kunnen we het beste in ieder kind naar boven halen.

Ontwikkelingen binnen ons onderwijs

Het vooral op het platteland een belangrijke rol spelende item “Krimp” speelt ook Oude-Tonge en De Bron parten. Ons dorp is het sterkst vergrijzende woongemeenschap van het eiland. Het aantal leerlingen op onze school loopt de laatste jaren terug. In 2011 heeft de laatste groep 8 van 25 leerlingen de school verlaten. Momenteel bestaan de groepen uit 11 tot 14 leerlingen. Dit heeft ervoor gezorgd dat we met vier combinatieklassen werken: 1-2//3-4//5-6// en 7-8. Zoals de prognoses nu zijn, zal dit de komende jaren zo blijven.

Brin Leerlingenaantallen per 1 oktober        2015      2014        2013     2012      2011     2010
05SB

87

87

98

101

119

113

De prognose is dat de leerlingenaantallen tot 2020 min of meer stabiel blijven.

Het laatste inspectiebezoek

Op 11 april 2013 heeft op De Bron het laatste stelselmatige inspectiebezoek plaatsgevonden. De inspectie concludeerde dat de eindopbrengsten voldoende waren. “ De leerlingen zijn voldoende betrokken bij de lessen en er heerst een taakgerichte werksfeer.” Maar de inspectie constateerde ook een aantal risico’s met betrekking tot de onderwijskwaliteit, waarop stappen ondernomen dienden te worden. In de schoolgids staat uitgebreid beschreven hoe we hiermee aan de slag zijn gegaan. Het toegekende basisarrangement bleef gehandhaafd.

Passend onderwijs

“Passend Onderwijs is het streven naar een situatie waarin iedere leerling, ook de leerling die extra zorg behoeft, optimale kansen krijgt om zijn talenten en actief burgerschap te ontwikkelen”.

De Bron staat met de invoering van Passend Onderwijs voor de opdracht om passende onderwijszorg te bieden aan alle leerlingen, dus ook aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. Dit betekent dat we op onze school intensief samenwerken met andere scholen binnen het regionale samenwerkingsverband, diverse clusterscholen en met de verschillende onderwijsbegeleidingsdiensten en zorginstellingen.

Om optimale kansen voor een kind te realiseren is een goede afstemming van het onderwijs op onze school en op de algemene en specifieke onderwijsbehoeften van onze leerlingen van groot belang. Te behalen doelen en de wijze waarop deze doelen gerealiseerd kunnen worden vormen immers de basis van Passend Onderwijs. Om bovenstaande te kunnen realiseren wordt op De Bron gebruik gemaakt van handelingsgericht, opbrengstgericht en datagestuurd werken.

Handelingsgericht werken (HGW)

Een aantal jaren geleden zijn wij op De Bron gestart met de invoering van handelingsgericht werken. Handelingsgericht werken draait vooral om het kijken naar kinderen. Hoe zijn ze? Wat hebben ze nodig? We willen bereiken dat onze leerlingen zo veel mogelijk leren op de manier die bij hen past door aan te sluiten op hun onderwijsbehoeften. Sommige leerlingen hebben weinig instructie nodig en kunnen al snel aan het werk. Anderen hebben de basisinstructie nodig en anderen juist extra (=verlengde) instructie en oefening. Het niveau van een kind wordt bepaald door toetsresultaten in combinatie met factoren als werkhouding en concentratie. Dit kan per kind en per vakgebied verschillen. Door hier zoveel mogelijk rekening mee te houden (het moet wel realistisch en uitvoerbaar blijven voor een leerkracht!) worden iedere leerling optimale ontwikkelingskansen geboden.

 

Schematisch gezien wordt bij HGW twee maal per jaar de volgende cyclus doorlopen:

HGW

Opbrengstgericht (OGW) en datagestuurd werken

In het Primair Onderwijs is er momenteel sprake van een omslag van leerling-volgend naar meer planmatig en doelgericht werken. Talentontwikkeling van leerlingen en de referentieniveaus zijn richtinggevend geworden voor de inrichting van het onderwijs. De Bron sluit hierbij aan door haar onderwijs zo verzorgen, dat elke leerling het onderwijsaanbod krijgt dat past bij zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden en dat gericht is op de wettelijk gestelde referentieniveaus. Opbrengsten worden op leerling-, groeps- en schoolniveau cyclisch verzameld en geëvalueerd.
Door de opbrengsten van het onderwijs gedurende de gehele schoolloopbaan permanent te volgen en te vergelijken met de gestelde verwachtingen, kan er tijdig worden bijgesteld wanneer bepaalde doelen of niveaus niet bereikt dreigen te worden. De resultaten van evaluatie en de daarop volgende interventies leiden tot verbetering van het onderwijs voor de individuele leerling, maar ook tot kwaliteitsverbetering voor de school als geheel.
Het opbrengstgericht werken vinden we terug in de ambities van De Bron: in de komende twee jaar willen we de opbrengsten verhogen naar boven het landelijk gemiddelde (B/II) op het gebied van beginnende geletterdheid en technisch lezen, rekenen en beginnende gecijferdheid, begrijpend lezen en spelling. Maar ook op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, alsmede op het gebied van ‘het leren leren’ heeft De Bron hoge verwachtingen van haar leerlingen.

  • Archief