[one_half]

Onze school is een Protestants-Christelijke basisschool. De boodschap van de Bijbel neemt op onze school een belangrijke plaats in. We proberen die boodschap door te geven, maar ook uit te stralen in de manier waarop we de kinderen benaderen en we als leerkrachten, bestuur en MR omgaan met de leerlingen, hun ouders en elkaar.

Als Christelijke school nemen we een extra verantwoordelijkheid op ons, door te proberen het kind de zin van het leven en de waarde ervan te laten inzien. We willen méér zijn dan alleen maar een school, een leerinstituut. We willen kinderen leren leven, niet alleen volgens de algemene menselijke normen, maar zeker ook volgens de normen die God ons leert vanuit de Bijbel.

Onze identiteit komt tot uitdrukking in:

–   de dagoverdenkingen, gebeden, godsdienstlessen, vieringen, e.d.

–   de houding van de leerkrachten t.o.v. de leerlingen, de ouders en het bestuur.

–   de manier waarop wij omgaan met vloeken, verbaal geweld of discriminerend taalgebruik.

–   de onderlinge collegialiteit.

–   openheid en respect naar elkaar toe.

–   de leerstof en methodekeuze.

–   de positiekeuze betreffende maatschappelijke en politieke problemen

In de praktijk bezoeken kinderen uit verschillende (kerkelijke) gezindten onze school. Op ‘De Bron’ is iedereen welkom die positief staat ten opzichte van de grondslag van de school.

In 1923 werden de eerste voorbereidingen getroffen om in Oude-Tonge te komen tot een vereniging voor Protestants-Christelijk schoolonderwijs. Twee jaar later, in 1925, werd dit realiteit. De eerste school werd gebouwd op de plaats waar nu ‘de Grutterswei’ staat. Na de Watersnoodramp in 1953 werd dit schoolgebouw vervangen door een scholencomplex dat op de plaats van de huidige Rabobank kwam te staan.

[/one_half][one_half_last]Veel ging met de ramp van ’53 verloren, maar het ‘hoofdenhuis’ aan de Emmastraat 22 bleef bestaan als directeurswoning. Het is tot aan de fusie met Kindwijs steeds eigendom geweest van de schoolvereniging. In 1997 werd afscheid genomen van het verouderde schoolgebouw aan de Emmastraat en betrok ‘De Bron’ het huidige gebouw aan de Melkweg, waarin voorheen een Mavo was gevestigd.

Onze school is een zgn. 1.0-school. Dit betekent dat er relatief weinig kinderen van laaggeschoolde ouders op ‘De Bron’ zitten. Op dit moment zijn er geen allochtone kinderen.

Vroeger bestond ons leerlingenbestand hoofdzakelijk uit kerkelijk meelevende jeugd. Dit is de laatste jaren wel anders geworden. Ongeveer 25% van onze schoolpopulatie is nu rand- of buitenkerkelijk. Naast plaatselijke kerkgenootschappen worden door veel ouders/leerlingen ook samenkomsten in andere gemeenten bezocht. Als leerkrachten beschouwen we het als onze taak om alle leerlingen een gevoel van geborgenheid te geven, zodat ieder kind dat onze school bezoekt, zich thuis voelt op ‘De Bron’.

Deze werd opgericht in 1925. De volledige naam van de schoolvereniging luidt: de Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Oude-Tonge.

Ouders van kind/kinderen van onze school kunnen lid worden van deze Vereniging. Velen blijven dat ook nog, nadat hun kind(eren) van school is (zijn). Wie zich als lid aanmeldt, verklaart schrifte- lijk in te stemmen met de Statuten van de Vereniging en/of deze te respecteren.

Ieder cursusjaar vindt er een ledenvergadering plaats, waarin verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten en financiën van het voorgaande kalenderjaar.

De Bron valt onder Kindwijs. Onder het kopje Informatie kunt u hier in de schoolgids meer over lezen.

In het kader van de AVG wetgeving hebben we de verplichting om ons Privacybeleid en de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming te publiceren op de website.

Via https://www.kindwijs.org/kindwijs/privacy kunt u hier de verklaring vinden.

[/one_half_last]